Author Archives: Zarząd ROD

Skład osobowy Zarządu i pracowników

Rodzinny Ogród Działkowy “JANISKA” w Niekaninie Lp. Osoba funkcyjna Pełniona funkcja Uwagi 1. Sylwester Kaczorowski Prezes    2. Bogusław Domagała Pierwszy Wiceprezes    3. Remigiusz Masina Wiceprezes    4. Monika Piasecka Wiceprezes    5. Iwona Sołanko Skarbnik   6. Jolanta Froncz Sekretarz   7. Sebastian Macioszek Członek   8. Dariusz Rymacki Członek   9. Renata

Opłaty w 2024 roku

INFORMACJA Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego “Janiska” informuje, że zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania, zostały ustalone opłaty za użytkowanie działki w 2024 roku. Składka członkowska – 6,00 zł rocznie od działki Użytkownicy działek, którzy nie są członkami PZD nie płacą składki członkowskiej. Opłata w 2024 roku: ogrodowa     – 508 zł za 400 m2 Działki

Próby wodne

Zarząd ROD Janiska informuje, że w godzinach wieczornych 5 kwietnia 2024 roku został poinformowany przez ROD Zjednoczenie o rozpoczęciu w dniu 6 kwietnia 2024 roku prób wodnych.  Prosimy wszystkich użytkowników działek o sprawdzenie instalacji wodnej na swojej działce w celu uniknięcia zalania. W dalszym ciągu nie zostaliśmy poinformowani od kiedy Zarząd ROD Zjednoczenie zacznie dostarczać

WODA 2024

Dostawa wody w 2024 Zarząd ROD Janiska informuje, że jak corocznie próby wodne odbędą się w kwietniu i będą przeprowadzane przez ROD Zjednoczenie. W trakcie prób mogą wystąpić awarie hydroforni i studni głębinowych, dlatego nie jesteśmy w stanie podać konkretnej daty dostarczenia wody dla działkowców. Zakładamy, że po 15 kwietnia woda powinna być dostępna. Zarząd

Walne zebranie 2024

Komunikat Zarządu ROD Janiska Termin Walnego Zebrania w 2024 roku Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze odbędzie się 11 maja 2024 r. o godz. 10:00. W przypadku braku kworum ustala się drugi termin walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego na godzinę 10:30. Wyłożenie dokumentów nastąpi w dwóch terminach: pierwszy termin 26 kwietnia 2024 roku od godz. 16:00 do godziny 18:00, drugi

Opłaty za użytkowanie działki

KOMUNIKAT Zarząd ROD “Janiska” w Niekaninie informuje wszystkich użytkowników działek o ustawowym obowiązku terminowego uiszczania opłat za użytkowanie dzierżawionej działki, w terminach określonych ustawą, statutem, regulaminem oraz uchwałami walnego zebrania i zarządu. Dzierżawców, którzy do dnia dzisiejszego zapomnieli o obowiązku uiszczenia opłat, informujemy, że niesie to za sobą konsekwencje przewidziane w wyżej wskazanych przepisach.  

Ustawowe odsetki za zwłokę

ZARZĄD INFORMUJE O NALICZANIU ODSETEK OD ZOBOWIĄZAŃ DZIAŁKOWCÓW Przypominamy, że obowiązkiem każdego użytkownika działki, członka PZD jest terminowe uiszczanie zobowiązań za użytkowanie działki (art. 33 ustawy, § 144 statutu, § 19 regulaminu) w skład, których wchodzą: opłata ogrodowa, składka członkowska, opłata za wywóz odpadów, wpłata na inwestycje i remonty zgodnie z uchwałami walnego zebrania, opłata

Informacja o płatnościach

I N F O R M A C J A Zarząd informuje, że na ogrodzie mamy 259 użytkowników działek, którzy lekceważą zapisy ustawy o ROD, Statutu PZD, Regulaminu ROD PZD oraz przepisy związkowe wydawane przez Okręgowe Zarządy PZD, Krajową Radę i Krajowy Zarząd PZD, jak również walne zebranie ROD Janiska i Zarząd ROD Janiska. Przypominamy,

Zmiany w planowaniu przestrzennym

PILNE BARDZO WAŻNE !!   PILNE  BARDZO WAŻNE !! Parlament w okresie przedwyborczym zmienił ustawę o planowaniu przestrzennym, która zmienia Studium zagospodarowania przestrzennego na Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego. Zmiany wynikające z ustawy powodują, że ogrody działkowe będą mogły być uwzględnione w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego tylko w dwóch z pośród trzynastu stref planistycznych, co oznacza obligatoryjne

Rozliczenie opłat i energii

Rozliczenie zaległości w opłatach ogrodowych oraz energii za 2023 rok Informujemy, iż Zarząd dokonał rozliczenia kosztów funkcjonowania ROD, które zobowiązany jest pokryć każdy użytkownik działki w części przypadającej na jego działkę poprzez uiszczanie opłat ogrodowych oraz innych opłat wynikających z ustawy o ROD i regulaminu ROD PZD. Użytkownicy, którzy w danych osobowych podali swój numer