Opłaty za użytkowanie działki

KOMUNIKAT Zarząd ROD “Janiska” w Niekaninie informuje wszystkich użytkowników działek o ustawowym obowiązku terminowego uiszczania opłat za użytkowanie dzierżawionej działki, w terminach określonych ustawą, statutem, regulaminem oraz uchwałami walnego zebrania i zarządu. Dzierżawców, którzy do dnia dzisiejszego zapomnieli o obowiązku uiszczenia opłat, informujemy, że niesie to za sobą konsekwencje przewidziane w wyżej wskazanych przepisach.  

Ustawowe odsetki za zwłokę

ZARZĄD INFORMUJE O NALICZANIU ODSETEK OD ZOBOWIĄZAŃ DZIAŁKOWCÓW Przypominamy, że obowiązkiem każdego użytkownika działki, członka PZD jest terminowe uiszczanie zobowiązań za użytkowanie działki (art. 33 ustawy, § 144 statutu, § 19 regulaminu) w skład, których wchodzą: opłata ogrodowa, składka członkowska, opłata za wywóz odpadów, wpłata na inwestycje i remonty zgodnie z uchwałami walnego zebrania, opłata

Informacja o płatnościach

I N F O R M A C J A Zarząd informuje, że na ogrodzie mamy 259 użytkowników działek, którzy lekceważą zapisy ustawy o ROD, Statutu PZD, Regulaminu ROD PZD oraz przepisy związkowe wydawane przez Okręgowe Zarządy PZD, Krajową Radę i Krajowy Zarząd PZD, jak również walne zebranie ROD Janiska i Zarząd ROD Janiska. Przypominamy,

Zmiany w planowaniu przestrzennym

PILNE BARDZO WAŻNE !!   PILNE  BARDZO WAŻNE !! Parlament w okresie przedwyborczym zmienił ustawę o planowaniu przestrzennym, która zmienia Studium zagospodarowania przestrzennego na Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego. Zmiany wynikające z ustawy powodują, że ogrody działkowe będą mogły być uwzględnione w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego tylko w dwóch z pośród trzynastu stref planistycznych, co oznacza obligatoryjne

Rozliczenie opłat i energii

Rozliczenie zaległości w opłatach ogrodowych oraz energii za 2023 rok Informujemy, iż Zarząd dokonał rozliczenia kosztów funkcjonowania ROD, które zobowiązany jest pokryć każdy użytkownik działki w części przypadającej na jego działkę poprzez uiszczanie opłat ogrodowych oraz innych opłat wynikających z ustawy o ROD i regulaminu ROD PZD. Użytkownicy, którzy w danych osobowych podali swój numer

Dożynki 2023

  Z A P R O S Z E N I E Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego “Janiska” w Niekaninie ma zaszczyt zaprosić wszystkich Działkowców wraz z rodzinami na zaplanowany w świetlicy na dzień 2023-08-26 o godzinie 1500 D Z I E Ń  D Z I A Ł K O W C A Jak co roku na […]

Woda

KOMUNIKAT W dniu 12 czerwca 2023 roku specjalna grupa powołana z inicjatywy Zarządu oraz zbulwersowanych użytkowników działek, udała się na kontrolę Hydroforni obsługiwanej przez Zarząd ROD Zjednoczenie. W trakcie kontroli stwierdzono katastrofalny stan urządzeń, które dostarczają wodę na potrzeby naszego ogród oraz ogrodu ROD Zjednoczenie. Osoby z Zarządu ROD Zjednoczenie odpowiedzialne za taki stan rzeczy

Opłata za użytkowanie działki w 2023 roku

KOMUNIKAT ZARZĄDU Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego “Janiska” informuje, że zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania, zostały ustalone opłaty za użytkowanie działki w 2023 roku. 1. Składka członkowska               – 6,00 zł rocznie od działki 2. Opłata w 2023 roku:     – ogrodowa                 

Awaria rury wodnej

Szanowni Państwo Zarząd ROD Janiska informuje, że w trakcie corocznego uruchamiania urządzeń zasilających obydwa ogrody w wodę, ujawniła się awaria magistrali wodnej, która zasila zbiorniki wodne w hydroforni.  W trakcie napełniania zbiorników zalewane były nasze działki, dlatego woda została zakręcona. Natychmiast podjęto działania w celu usunięcia awarii, która będzie usunięta najpóźniej we wtorek. Prosimy o