ZARZĄD

ROD ”Janiska” w Niekaninie

78 – 100 Niekanin, ul. Działkowa 4 skr. poczt. 123

Informujemy, że opłaty za użytkowanie działki należy dokonać, przelewem na rachunek bankowy ROD “Janiska”, w wyjątkowych sytuacjach opłaty można uiścić w kasie ROD, znajdującej się w budynku siedziby zarządu ogrodu.

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego “Janiska” informuje, że zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania, zostały ustalone opłaty za użytkowanie działki w 2023 roku.

1. Składka członkowska               – 6,00 rocznie od działki
2. Opłata w 2023 roku:
    – ogrodowa                             – 443,00 zł (1,1075 x 400 m2 powierzchni działki)

3. Wywóz śmieci                         – 150,00 zł od działki

4. Jednorazowa wpłata inwestycyjna:
     – 20,00 zł budowa linii energetycznej wzdłuż alei brama nr 3
     – 50,00 zł kontynuacja budowy studni głębinowych
     – 100,00 zł wykonanie aktualnego planu zagospodarowania ogrodu
                        Razem                         – 170,00 zł od działki (jednorazowo)

Razem za użytkowanie:          769,00 od działki 400 m2

Użytkownicy działek, którzy nie są członkami PZD nie płacą składki członkowskiej.
Działki o powierzchni innej aniżeli 400 m2 opłatę ogrodową płacą w wysokości proporcjonalnej przy zastosowaniu wskaźnika 1.1075 od m2.

POZOSTAŁE OPŁATY

Walne zebranie uchwaliło opłatę energetyczną dla działek posiadających prąd na działce:
     – opłata energetyczna – 30,00

W 2023 obowiązują limity poboru energii elektrycznej gwarantujące cenę zeszłoroczną dla działkowców posiadających energię elektryczną do wysokości 250 kWh na rok.

Po przekroczeniu powyższego limitu działkowiec będzie rozliczany według ceny komercyjnej ustalonej przez dostawcę energii elektrycznej (Energa Obrót S.A.)

Płatność za energię elektryczną należy ustalić w Zarządzie ROD “Janiska”.

Terminy płatności:

opłata za użytkowanie(składka, opłata, odpady, inwestycje) do 30 czerwca 2023 roku
– energia elektryczna do 30 listopada 2023 roku

za nieterminowe wpłaty naliczane będą odsetki ustawowe

Wpłaty dokonywać:

– na rachunek BNP Paribas 60 1600 1462 1892 9462 7000 0001

w tytule przelewu należy podać:
nazwę ogrodu (ROD Janiska),
numer działki (Nr 234),
imię i nazwisko użytkownika działki (Jan Kowalski),
za co jest opłata (rok, prąd, opłata ogrodowa i inne),
odsetki za nieterminową wpłatę

– w Kasie ogrodu ul. Działkowa 4 (brama nr 2) w soboty od 10:00 do 12:00

wysokość opłaty za energię elektryczną należy ustalić pod numerem 505 155 266