ZARZĄD

ROD ”Janiska” w Niekaninie

78 – 100 Niekanin, ul. Działkowa 4

Informujemy, że opłaty ogrodowe za użytkowanie działki należy dokonywać, przelewem na rachunek bankowy ROD “Janiska” (Zmiana numeru konta) oraz w wyjątkowych sytuacjach uiścić w kasie ROD, znajdującej się w budynku siedziby zarządu ogrodu.

Walne zebranie ustali opłaty za użytkowanie działki w 2022 roku, o czym poinformujemy działkowców w ustawowym terminie.

Do czasu odbycia walnego zebrania nikt nie zabroni działkowcom wpłat należności w poczet opłaty ogrodowej jak zostało przyjęte przez działkowców i stosowane jest od początku istnienia ogrodów działkowych. Należy przy tym zaznaczyć, że powyższa sytuacja nie zwalnia działkowców od dokonania dopłaty w sytuacji gdy ustalona opłata ogrodowa przez walne zebranie będzie wyższa od wpłaconej wcześniej kwoty.

Wysokość opłaty za energię elektryczną należy ustalić pod numerem 505 155 266

 

TYLKO I WYŁĄCZNIE DLA DZIAŁEK ROD JANISKA (BRAMA 1, 2, 3)

 

U W A G A  !!!!!!

NOWY NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

60 1600 1462 1892 9462 7000 0001

 

TYLKO I WYŁĄCZNIE DLA DZIAŁEK ROD JANISKA (BRAMA 1, 2, 3)

 

Prosimy w tytule PRZELEWU wpisać :

– Rod Janiska, nr działki, imię i nazwisko użytkownika działki,

– za co wnoszona jest opłata np.(za działkę, za prąd, itp.)

– za jaki okres jest opłacana, (np. za rok 2020),

– zaznaczyć odsetki , jeżeli opłata zostanie wnoszona po terminie.