ZARZĄD

ROD ”Janiska” w Niekaninie

78 – 100 Niekanin, ul. Działkowa 4

Informujemy, że opłaty ogrodowe za użytkowanie działki należy dokonywać, przelewem na rachunek bankowy ROD “Janiska” (Zmiana numeru konta) oraz w wyjątkowych sytuacjach uiścić w kasie ROD, znajdującej się w budynku siedziby zarządu ogrodu.

Walne zebranie ustaliło opłaty za użytkowanie działki w 2021 roku w następujący sposób:

  • składka członkowska – 6,00 zł  od działki
  • opłata ogrodowa 0,7325 zł od m2 powierzchni działki
  • wywóz śmieci 200,00 zł  od działki

  • opłata inwestycyjna (studnie) 150,00 zł od działki płatne do 31 stycznia 2022 roku

  • opłata za 1 kWh  0,66 zł
  • opłata energetyczna 35,00 zł

Opłatę za energię elektryczną pobraną w okresie 2020/2021 należy uiścić do 30 listopada 2021 roku. Po upływie wskazanego terminu, będą naliczane ustawowe odsetki (zgodnie z postanowieniami przepisów), za każdy dzień zwłoki.

Upłynął termin płatności za energię elektryczną pobraną w okresie 2019/2020, dlatego każda osoba, która nie uiściła opłaty będzie obciążona ustawowymi odsetkami za zwłokę.

Wysokość opłaty za energię elektryczną należy ustalić pod numerem 505 155 266

 

TYLKO I WYŁĄCZNIE DLA DZIAŁEK ROD JANISKA (BRAMA 1, 2, 3)

 

U W A G A  !!!!!!

NOWY NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

60 1600 1462 1892 9462 7000 0001

 

TYLKO I WYŁĄCZNIE DLA DZIAŁEK ROD JANISKA (BRAMA 1, 2, 3)

 

Prosimy w tytule PRZELEWU wpisać :

– Rod Janiska, nr działki, imię i nazwisko użytkownika działki,

– za co wnoszona jest opłata np.(za działkę, za prąd, itp.)

– za jaki okres jest opłacana, (np. za rok 2020),

– zaznaczyć odsetki , jeżeli opłata zostanie wnoszona po terminie.