Wjazd – informacje

WAŻNA INFORMACJA W SPRAWIE WJAZDU POJAZDEM NA TEREN OGRODÓW

Zarząd ROD “Janiska” w Niekaninie informuje wszystkich działkowców, że:

  • zgodnie z § 70 regulaminu ROD prawo do wjazdu na teren ogrodów działkowych przez cały rok, mają osoby niepełnosprawne posiadające ustanowione prawo do działki. Powyższe prawo obejmuje zarówno wjazd jak i parkowanie na terenie własnej działki, jeżeli osoba niepełnosprawna mająca prawo do działki wyposaży działkę w odpowiednie miejsce postojowe (zatoczkę). Takie prawo ma, również pojazd dowożący osobę niepełnosprawną posiadającą prawo do działki.
  • zgodnie z § 69 regulaminu ROD dopuszcza się wjazd pojazdów mechanicznych dowożących do działki nawozy, materiały budowlane itp. na zasadach określonych przez Zarząd ROD. Corocznie od wielu lat, Zarząd ROD podejmuje uchwałę w powyższej sprawie. Uchwała określa zasady na jakich dopuszcza się wjazd (terminy, godziny otwarcia bram, maksymalną łączną masę pojazdu wraz z ładunkiem itp.). W 2019 roku bramy były otwarte we wtorki i piątki od 17 kwietnia do 27 października od godziny 8:00 do 18:00, a masa całkowita pojazdu nie mogła przekroczyć 5 ton. Zarząd ROD podejmie w tej sprawie uchwałę, która będzie obowiązywała w 2020 roku.
  • zgodnie z § 68 pkt 6) i 7) regulaminu ROD walne zebranie członków, może podjąć uchwałę dotyczącą zasad wjazdu oraz parkowania pojazdów na terenie ogrodów działkowych. Niestety corocznie działkowcy próbują ustalić zasady wjazdu oraz parkowania poza wyznaczonymi miejscami postojowymi dla działkowców, którzy nie zostali ujęci powyżej. Jak do tej pory walne zebranie nie podjęło uchwały w tej sprawie.

Nadto Zarząd ROD przypomina, że:

Za zniszczenia dróg dojazdowych oraz inne zniszczenia wyrządzone przez pojazdy osób niepełnosprawnych uprawnionych do wjazdu lub pojazdy dowożące nawozy, materiały budowlane itp. odpowiada  uprawniony posiadający prawo do działki – osobiście .

 

           Zarząd Rod “Janiska”