Opłaty ogrodowe

Niekanin, dnia 2020-05-30

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego “Janiska” informuje, iż w związku ze znaczącym wzrostem opłat związanych z bieżącym utrzymaniem ogrodu ustalono w drodze uchwały nową stawkę opłat za rok 2020. Poniższa tabela przedstawia wysokość opłat dla działki o powierzchni 400 m2:

 

Składowa opłaty Stawka

za m2

Kwota

opłaty

Składka członkowska (opłata stała)     –   6,00 zł
Partycypacja w kosztach 0,090 zł     36,00 zł
Energia elektryczna dla części wspólnej 0,028 zł     11,20 zł
Woda 0,230 zł     92,00 zł
Inwestycje i remonty 0,239 zł     95,60 zł
Materiały do remontu 0,120 zł     48,00 zł
Ubezpieczenie i podatki 0,053 zł     21,20 zł
Utrzymanie czystości terenu ogrodu 0,080 zł     32,00 zł
Zarządzanie ogrodem 0,210 zł     84,00 zł
Materiały piśmiennicze 0,025 zł     10,00 zł
Wydatki związane z Walnym Zebraniem 0,018 zł     7,20 zł
Telekomunikacja 0,027 zł     10,80 zł
Łącznie opłata ogrodowa w 2020 roku 454,00 zł

Wyżej wymienioną opłatę po zatwierdzeniu przez walne zebranie, trzeba będzie uiścić za 2020 rok. Działkowcy, którzy uiścili opłatę w wysokości opłaty ogrodowej za 2019 rok będą zobowiązani dopłacić różnicę w kasie ROD Janiska, lub przelewem lub wpłatą na rachunek Rodzinnego Ogrodu Działkowego “Janiska”:

 

22 1020 2821 0000 1602 0034 6403

 

Prosimy w tytule przelewu lub wpłaty na rachunek wpisać:

– nr działki

– za co wnoszona jest opłata np.(za działkę, za prąd, itp.)

– za jaki okres jest opłacana, (np. za rok 2020)

– zaznaczyć odsetki, w przypadku opłaty wnoszonej po terminie

 

Zarząd zawiadamia, że zgodnie z ustawą “śmieciową” oraz Uchwałą Rady Gminy Kołobrzeg wysokość za wywóz i utylizację odpadów uległa znacznemu wzrostowi. Zarząd ROD Janiska po przeprowadzonej analizie oszacował wysokości opłaty śmieciowej na kwotę 200 zł od każdej działki niezależnie od powierzchni. Powyższą opłatę należy wpłacić do końca 2020 roku, która zostanie przekazana na rzecz Gminy Kołobrzeg. Jednocześnie Zarząd informuje o możliwości wzrostu opłaty w przypadku obciążenia ogrodu wyższymi opłatami przez Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu.

Z poważaniem

Zarząd ROD Janiska