Opłaty ogrodowe

Niekanin, dnia 2020-05-30

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego “Janiska” informuje, iż w związku ze znaczącym wzrostem opłat związanych z bieżącym utrzymaniem ogrodu ustalono stawkę opłaty ogrodowej na 2020 rok, która będzie rekomendowana do zatwierdzenia na walnym zebraniu . Poniższa tabela przedstawia przewidywaną wysokość opłat dla działki o powierzchni 400 m2:

 

Składowa opłaty Stawka

za m2

Kwota

opłaty

Składka członkowska (opłata stała)     –   6,00 zł
Partycypacja w kosztach 0,090 zł     36,00 zł
Energia elektryczna dla części wspólnej 0,028 zł     11,20 zł
Woda 0,230 zł     92,00 zł
Inwestycje i remonty 0,239 zł     95,60 zł
Materiały do remontu 0,120 zł     48,00 zł
Ubezpieczenie i podatki 0,053 zł     21,20 zł
Utrzymanie czystości terenu ogrodu 0,080 zł     32,00 zł
Zarządzanie ogrodem 0,210 zł     84,00 zł
Materiały piśmiennicze 0,025 zł     10,00 zł
Wydatki związane z Walnym Zebraniem 0,018 zł     7,20 zł
Telekomunikacja 0,027 zł     10,80 zł
Łącznie rekomendowana opłata  w 2020 roku 454,00 zł

Wyżej wymieniona opłata po zatwierdzeniu przez walne zebranie, będzie obowiązywała w 2020 roku. Po zatwierdzeniu przez walne zebranie opłaty ogrodowej działkowcy, którzy uiścili zaliczkę w wysokości opłaty ogrodowej obowiązującej w 2019 rok będą musieli dopłacić różnicę w kasie ROD Janiska, lub przelewem na rachunek bankowy Rodzinnego Ogrodu Działkowego “Janiska”:

60 1600 1462 1892 9462 7000 0001

Prosimy w tytule przelewu lub wpłaty na rachunek wpisać:
– nr działki
– za co wnoszona jest opłata np.(za działkę, za prąd, itp.)
– za jaki okres jest opłacana, (np. za rok 2020)
– zaznaczyć odsetki, w przypadku opłaty wnoszonej po terminie
 

Nadto zawiadamiamy, że zgodnie z ustawą “śmieciową” Rada Gminy Kołobrzeg obowiązana jest dostosować przepisy do obowiązującej ustawy.  W związku z tym należy spodziewać się wzrostu wysokość opłaty za wywóz i utylizację odpadów. Zarząd po przeprowadzonej analizie oszacował, że wysokość opłaty śmieciowej za wywóz odpadów może wzrosnąć do kwoty 200 zł od każdej działki niezależnie od powierzchni. W sytuacji potwierdzenia oszacowanej prognozy zaistnieje obowiązek zwiększenia opłaty ogrodowej o wzrost opłaty za wywóz odpadów. Jednocześnie Zarząd informuje, że Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu w każdej chwili może podnieść opłatę za wywóz odpadów komunalnych, które działkowcy wrzucają do kontenerów, a zgodnie z ustawą śmieciową jest to zabronione.

Z poważaniem

Zarząd ROD Janiska