Opłaty w 2021 roku

Zgodnie z decyzją Krajowego Zarządu PZD w Warszawie do czasu odbycia walnych zebrań Zarządy ROD mają pobierać od działkowców zaliczki na poczet przyszłych opłat w wysokości opłaty ustalonej w 2020 roku.

Informujemy, że opłata ogrodowa za 2020 rok wynosiła 293 zł od działki 400 m2, plus 35 zł inwestycje od działki, plus 120 zł wywóz odpadów od działki 400 m2, plus  6 zł składka członkowska

Powyższa zasada dotyczy opłaty działkowej i nie ma zastosowania do opłaty za wywóz odpadów, za energię elektryczną oraz za pobór wody. Te opłaty opłacane są na podstawie wystawianych faktur przez dostawców, dlatego w celu terminowej zapłaty Zarządy będą na bieżąco podnosić te opłaty (nie wymagają zgody walnego zebrania) oraz informować o wysokości tych opłat.

W sytuacji zmiany powyższych opłat, działkowcy zobowiązani są do uiszczenia różnicy wynikającej z wpłaconych opłat, a opłat należnych.