Komunikat

UWAGA!!!

W obliczu ogłoszonego stanu epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 oraz związanej z nim uchwały 44/2020 podjętej przez Krajowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców dotyczącej przesunięcia terminów Walnych Zebrań, Zarząd ROD “Janiska” informuje, iż Walne Zebranie nie odbędzie się w zwyczajowym terminie kwietniowym. Zgodnie z zaleceniem z ww. uchwały data zostanie ustalona w późniejszym terminie, o czym Działkowcy zostaną powiadomieni w ogłoszeniach wywieszonych w gablotach oraz na zaproszeniach.

Mając na uwadze związany z powyższą decyzją brak możliwości ustalenia wysokości opłat za rok 2020, do chwili podjęcia stosownych uchwał na Walnym Zebraniu opłata ogrodowa będzie pobierana w formie zaliczki w wysokości 354,00 zł (kwota uchwalona na Walnym Zebraniu na rok 2019 dla działek o pow. 400m2). Po podjęciu na tegorocznym Walnym Zebraniu uchwał dotyczących wysokości opłaty ogrodowej za rok 2020 pobierana będzie różnica od wpłaconej zaliczki.

Jednocześnie biorąc pod uwagę wprowadzone w dniu 25.03.2020 r. obostrzenia oraz w trosce o zdrowie i życie Działkowców jak też członków Zarządu oraz pracowników zatrudnionych w ROD “Janiska”, Zarząd do odwołania zawiesza dyżury oraz pracę kasy. Wszelkie sprawy proszę załatwiać telefonicznie pod numerami wywieszonymi w gablocie, drogą e-mailową pod adresem kontakt@rod.janiska.pl lub listownie pod adresem:

Polski Związek Działkowców
Rodzinny Ogród Działkowy “Janiska”

Działkowa 4
78-100 Niekanin
skr. poczt. 123

W razie wątpliwości Zarząd zachęca do kontaktu telefonicznego w celu uzyskania wszelkich informacji.

Wszelkie opłaty należy uiszczać na rachunek Rodzinnego Ogrodu Działkowego “Janiska”:

22 1020 2821 0000 1602 0034 6403

Prosimy w tytule przelewu lub wpłaty na rachunek wpisać :

– nr działki,
– za co wnoszona jest opłata np.(za działkę, za prąd, itp.)
– za jaki okres jest opłacana, (np. za rok 2019),
– zaznaczyć odsetki , jeżeli opłata zostanie wnoszona po terminie.

 

Zarząd prosi o wyrozumiałość i współpracę w sytuacji, która zagraża nam wszystkim.

 

Z poważaniem
Zarząd ROD “Janiska”